Prawo do odstąpienia od umowy i reklamacje

 

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia
od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni
od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba
trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z
rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
(Mrugi Bugi Piotr Mrugalski, ul. Armii Krajowej 22C, 19-300 Ełk, Polska,
shop@mrugibugi.com, telefon: +48 512 636 654) o swojej decyzji o odstąpieniu od
niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru
formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a
w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się
Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat
w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności
od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później
niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu
14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z
niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
nie przysługuje w odniesieniu do:

Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)

– Adresat Mrugi Bugi Piotr Mrugalski, ul. Armii Krajowej 22C, Ełk, Polska,
shop@mrugibugi.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu

następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia objęcia w
posiadanie kupionych rzeczy.

W tym celu pobierz i wypełnij formularz.

Formularz odstapienia od umowy >>

 

Więcej informacji o Twoim prawie do odstąpienia od umowy znajdziesz w §7

w naszym regulaminie >>

 

Jeśli chcesz zgłosić reklamację pobierz i wypełnij formularz.

Formularz reklamacyjny >>